Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Wyciąg z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o Notariacie

Art. 80.
§1.Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
§2.Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
§3.Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej
§4.Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Art. 81.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Art. 86.
Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość,

Art. 89.
§1.Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi.

 

Poprzednia strona Poprzednia strona